Property:Midvein

Types of midvein

None.

Parts of midvein