Property:Stem segment fragility

Types of stem segment fragility

None.

Parts of stem segment fragility

None.

Showing 34 pages using this property.
C
dislodged  +
detachable  +