Property:Glume texture

Types of glume texture

None.

Parts of glume texture

None.

Showing 1032 pages using this property.
A
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
subcoriaceous  +
membranous  +
membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
membranous  +
coriaceous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, indurate  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
papery  +
chartaceous  +, scarious  +
chartaceous  +, scarious  +
scarious  +
scarious  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
B
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
C
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
scarious  +
scarious  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
leathery  +
leathery  +
coriaceous  +
coriaceous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
D
coriaceous  +
coriaceous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +
membranous  +
membranous  +
E
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
indurate  +
indurate  +
indurate  +
indurate  +
indurate  +
indurate  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
coriaceous  +, indurate  +
coriaceous  +, indurate  +
coriaceous  +, indurate  +
coriaceous  +, indurate  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
G
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
firm  +, membranous  +
firm  +, membranous  +
H
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
indurate  +, rigid  +
indurate  +
membranous  +
papery  +
membranous  +
indurate  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
I
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
J
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
K
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
L
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
coriaceous  +, rigid  +
coriaceous  +, rigid  +
indurate  +, membranous  +
indurate  +, membranous  +
indurate  +, membranous  +
indurate  +
indurate  +
indurate  +, membranous  +
indurate  +, membranous  +
M
membranous  +
membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
N
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
O
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
P
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
scarious  +
scarious  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
scarious  +
firm  +, membranous  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
R
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
S
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +, scarious  +
coriaceous  +
membranous  +, scarious  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +, membranous  +
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +, subcoriaceous  +
membranous  +
membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous to chartaceous  +
membranous to chartaceous  +
membranous to chartaceous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
T
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +, indurate  +
coriaceous  +, indurate  +
coriaceous  +, indurate  +
coriaceous  +, indurate  +
coriaceous  +, indurate  +
coriaceous  +, indurate  +
coriaceous  +, indurate  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
firm  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
chartaceous  +, coriaceous  +, membranous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
membranous  +
chartaceous  +, coriaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, coriaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
chartaceous  +, coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
coriaceous  +
U
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
V
membranous  +
membranous  +
Z
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
chartaceous  +, membranous  +
×
membranous  +
membranous  +
membranous  +
membranous  +
not indurate  +
not indurate  +
not indurate  +
membranous  +